Új elfőfizetőknek most a Díjcsomag I. egy évig ingyenes!
Regisztráljon, majd az előfizetés során használja a következő akciós kódot:


free2020
A név önmagáért beszél… SZAMLA.HU
Regisztráljon, és már számlázhat is!

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A szolgáltató
  Név:Doktor Bit Kft.
  Székhely: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 192/B.
  Képviselő neve:Dr. Tóth Tamás ügyvezető
  Cégjegyzékszám: 15-09-083196
  Adószám: 13112819-2-15
  Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
  Bankszámlaszám: 11702036-20695433
  E-mail: info@drbit.hu 2. Az ÁSZF tárgya

  Szolgáltató kijelenti, hogy a SZAMLA.HU honlapon (továbbiakban: Honlap) számítástechnikai program által végzett számlázási szolgáltatást (a továbbiakban online számlázó program) üzemeltet. Az online számlázó program olyan elektronikus szolgáltatás, ahol a regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a honlapon bejelentkezve, saját részére létrehozott egyedi felületen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő „számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla” készítése és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat vesz igénybe. Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatások igénybevétele során a szerződő Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 3. Az ÁSZF hatálya

  3.1 Az online számlázó program szolgáltatásra történő regisztrációval az ÁSZF feltételeit a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF által szabályozott megállapodás (szerződéskötés) akkor jön létre, amikor a Felhasználó a szolgáltatásokra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit regisztráció keretében elfogadja.

  3.2 A jelen ÁSZF ráutaló magatartással létrejött megállapodásnak minősül. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy a Felhasználóval történő 3.1 pont szerinti szerződéskötési időpont és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

  3.3 Az ÁSZF határozatlan időre szól.


 4. Általános Felhasználási feltételek

  4.1. Igénybevétel feltételei

  4.1.1. A Honlap tartalmának egyes részei elérhetőek minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. További szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

  4.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

  4.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

  4.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélés szerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül akár végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

  4.2. Felelősség

  4.2.1. A Honlapon található információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  4.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot és az általa nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 5. és 6. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

  4.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

  4.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  4.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

  4.2.6. Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a Felhasználó által teljesítendő ún. NAV onlineszámla adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért. Szolgáltató a NAV felé történő adatszolgáltatás lehetőségét biztosítja Felhasználó számára a számlázó programon belül, de ennek megtörténtének és hibátlanságának ellenőrzése Felhasználó feladata.

  4.2.7. Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során az esetlegesen vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

  4.2.8. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  4.3. Szerzői jogok

  4.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

  4.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

  4.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

  4.4. Egyéb rendelkezések

  4.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

  4.4.2. Felhasználó az online számlázó program igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul. 5. Számlázási szolgáltatás

  5.1. Általános rendelkezések

  5.1.1. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

  5.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető online számlázó program funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, biztosít lehetőséget Felhasználó számára.

  5.1.3. Szolgáltató az online számlázó program azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybe vett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

  5.1.4. Szolgáltató a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében határozott időtartamra, egyedi megállapodás esetén pedig a Felek által egyedileg meghatározott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik az eredeti időtartammal. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt jelezni.

  5.1.5. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

  5.1.6. Szolgáltató törekszik arra, hogy a számlázási szolgáltatás keretében az online számlázó program igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfeleljenek, de ennek ellenőrzése Felhasználó felelőssége.

  5.1.7. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján bármikor felmondhatja a szolgáltatást. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

  5.1.8. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

  5.1.9. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

  5.2. Alapszolgáltatások

  5.2.1. Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó az online számlázó program által létrehozott dokumentumot saját maga, vagy ügyfele által kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki.

  5.3. További szolgáltatások

  5.3.1. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.


 6. A számlázási szolgáltatás megrendelése

  A szolgáltatások Felhasználó általi elérhetőségének, igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, jelen ÁSZF elfogadása, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése.

  6.1. Regisztráció

  6.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.

  6.1.2. A Regisztráció linkre kattintást követően megjelenő felületen megadhatja a szolgáltatás által megkívánt adatokat.

  6.1.3. Felhasználó regisztrációkor köteles valós adatokat szolgáltatni. Más nevében nem regisztrálhat. Hibás, illetve nem valós vagy hamis adatok megadása esetén a regisztrációt végző személyt terhel minden anyagi és/vagy büntetőjogi felelősség, amely ehhez a tevékenységhez kapcsolódik.

  6.1.4. A regisztráció érvényesítéséhez a regisztrációkor megadott magyar mobiltelefonszámra a szolgáltatás által küldött SMS kód megadása szükséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges visszaélések tisztázása érdekében a megadott mobiltelefonszámot Szolgáltató az illetékes hatóságoknak átadhatja.

  6.1.5. A regisztráció feltétele az ÁSZF elolvasása és elfogadása. Az elfogadás az ÁSZF felirattal egy sorban lévő jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció elküldése” gombra történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF szövegét elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

  6.1.6. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Saját adatok” menüpont alatt található „Cégadatok” linkre kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani (cégnév és adószám kivételével).

  6.1.7. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.

  6.1.8. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@drbit.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint. A törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  6.1.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek. Különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név (e-mail cím), vagy annak része védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

  6.1.10. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

  6.1.11. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

  6.2. Fizetés

  6.2.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről is megfizetheti a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

  6.2.2. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján is fizethet, amely során a megrendelt szolgáltatások díját azok esedékessége előtti napig köteles megfizetni a Szolgáltató 11702036-20695433 számú bankszámlájára.

  6.2.3. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján állít ki és küld számlát Felhasználó részére.


 7. Adatvédelem

  Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Doktor Bit. Kft. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél (Felhasználó) írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.
  A Doktor Bit. Kft. személyes adatokat a szerződés létrejöttével (ÁSZF elfogadása), nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen lehet a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.
  Az adatkezelés időtartama: a Doktor Bit Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető. A Doktor Bit Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi. A Doktor Bit Kft., illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. A Doktor Bit Kft. a megbízási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához speciális szakértelemre van szükség. A kiszervezett tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett. A Doktor Bit Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Doktor Bit Kft. nyilvántartásában módosítja. A Doktor Bit Kft. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A Doktor Bit Kft. és megbízottja köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Doktor Bit Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.
  Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


 8. A szerződés megszűnése

  8.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti.

  8.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 4.1.4. vagy az 6.1.9. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalány kártérítésként jogosult. 9. Jogérvényesítési lehetőségek


 10. 9.1. Panaszügyintézés helye

  Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Levelezési cím: Doktor Bit Kft., 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 192/B.
  Telefonszám: +36-70-3620604
  E-mail: info@drbit.hu

  9.2. Panaszügyintézés módja

  Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb két munkanapon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

  9.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  9.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  9.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  9.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


 11. Az ÁSZF egyoldalú módosítása


 12. 10.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. 06. 25.
0.00404 sec